سطح کاربری 1 : کاربر جدید

در سطح کاربری کاربر جدید، که تمامی کاربران پس از ثبت نام در این سطح قرار می گیرند تنها امکان استفاده از کیف پول های رمز ارزی جهت واریز، برداشت و نگه داری دارایی دیجیتال میسر هست و کاربران امکان انجام معامله یا وازیز و برداشت ریال را ندارند.  محدودیت واریز رمز ارزی نامحدود است اما برداشت رمز ارز روزانه معادل 200 میلیون تومان و مجموعا ماهانه 400 میلیون تومان است

سطح کاربری 2: احراز هویت پایه

کاربران پس از گذراندن احراز هویت پایه در این مرحله قرار می گیرند و امکان معامله و واریز و برداشت ریالی به شرح زیر را بدست می آورند:

واریز روزانه ریالی:  محدود به 500 هزار تومان

برداشت روزانه ریالی: محدود به 20 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهیانه ریالی: محدود به 100 میلیون تومان

واریز روزانه رمز ارزی: نامحدود

برداشت رمز ارزی روزانه: محدود به 100 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهانه رمز ارزی: محدود به 1.4 میلیارد تومان

معامله روزانه: نامحدود

سطح کاربری 3: احراز هویت پیشرفته

کاربران پس از گذراندن احراز هویت پیشرفته در این مرحله قرار می گیرند و امکان معامله و واریز و برداشت ریالی به شرح زیر را بدست می آورند:

واریز روزانه ریالی:  محدود به 100 میلیون تومان

برداشت روزانه ریالی: محدود به 300 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهیانه ریالی: محدود به 3 میلیارد تومان

واریز روزانه رمز ارزی: نامحدود

برداشت رمز ارزی روزانه: محدود به 200 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهانه رمز ارزی: محدود به 3 میلیارد تومان

مجموع برداشت ریالی و رمز ارزی ماهانه: 3میلیارد تومان

معامله روزانه: نامحدود

فهرست