پس از پرداخت، کد گیفت کارت به شماره موبایلتان پیامک می شود.